نگه داري و پرورش بلدرچين

در روز ۱۵ جوجه كشي تخم ها را براي برهه زماني ۲ تا ۳ روز با رعايت نكاتي ويژه (روش ابر و برگردان) به هچر منتقل و دماي آن را روي ۲/۳۷ جايگاه سانتي گراد درصد رطوبت را در ميان ۷۵ تا ۸۰ درصد در حيث مي گيرند . توجه به مورد اكسيژن در روز هاي ۱۴ به بعد از آن دوچندان حساس بوده و به عبارتي طور كه اكسيژن كاهش مي يابد دي اكسيد كربن ارتقا يافته و بايد مراقب بود تا دوره ۱۵ تا ۱۷ روزه انكوباسيون تخم هاي از حد مجاز خويش بالاتر نرود . چرخش تخم ها در دستگاه هچر متوقف مي شود . پس از خروج او‌لين جوجه ۲۴ ساعت طول مي كشد تا اخرين جوجه از تخم خارج شود . از باز كردن بي مسئله درب دستگاه ها با درب شيشه اي به كار گيري كرد . به عامل اين كه تخم بلدرچين ها معمولاً رنگي و لكه دار است نمي بضاعت و توان به راحتي و آن نيز قبلي از هفته اوليه روند كندلينگ يا اين كه رويش جنيني را مشاهده كرد . 

آسياب ميكسر

بخش اعظم تلفات جنيني در بلدرچين ها در طي ۲ تا ۳ روز آخر، يعني قبلي از هچ واقعه مي افتد كه هم خوني گله و يا اين كه محافظت اشتباه تخم ها مي تواند از عوامل اين تلفات باشد . دستگاه هاي جوجه كشي علاوه بر درب شيشه اي خوب تر است دارنده پنكه هم باشند تا ضمن صرفه جويي در انرژي ، درصد هچ هم افزايش يابد . در مقطع هچ نيازي به چرخاندن تخم ها نميباشد و معمولاً آن ها را به چهره يك لايه باطن سبدي منحصر قرار مي دهند . 


به طور كلي دو مدل دستگاه جوجه كشي كه در جوجه كشي ها به كارگيري مي شوند، دربرگيرنده دستگاه هاي خودكار و دستي مي باشد . دسته اول از عملكرد بهتري برخوردار ميباشد . 

برخ 

نگه 

داري و پرورش بلدرچين : براي پرورش و نگه داري بلدرچين دقت به منزلت رشد از اهميت خاصي برخوردار مي‌باشد . در پروسه اوليه زندگي، هر دو سيستم قفس و بستر بطور موفقيت آميزي كاربرد دارا هستند . در مدير رويش بلدرچين روش هاي مختلفي معمول است كه هر كدام منافعي دارد . 

اين رويكرد ها عبارتند از : 

پرورش بلدرچين از آغاز و انتهاي در بستر : اين سيستم براي بلدرچين گوشتي و تخم گذار معمول هست . در اين راه رعايت دقيق مورد ها بهداشتي حتمي مي باشد . آبخوري و دانخوري پرنده ها مشترك بوده و آن‌ها در تماس دائم با يكديگر مي باشند . چنانچه پرنده اي مبتلا بيماري مسري دار شود، به راحتي ديگر پرندگان نيز بيمار خواهند شد . 

پانزده روز اوليه در بستر و بعد از آن در قفس بلدرچين : در اين راه و روش تراكم (تعداد) پرنده در قفس با هدف پرورش؛ (گوشتي يا تخمگذار يا اين كه مولد) متفاوت هست . بلدرچين هاي گوشتي با تراكم بيشتر، تخم گذار با تراكم كمتر و بلدرچين هاي مولد به هم پا بلدرچين هاي نر هم با تراكم كمتري رشد خواهند يافت . 

رشد بلدرچين از مقدمه تا انتها در قفس : هزينه برقراري اين مدل رويش از نقطه حيث تجهيزاتي فراتر مي باشد البته منافع متعددي داراست . در اين سيستم دو دسته قفس بلدرچين (قفس جوجه و قفس نيمچه) قضيه استعمال قرار خواهد گرفت . آبخوري معمولاً از مدل قطره اي (نيپل) بوده و تغذيه ي پرنده ها در دانخوري ناوداني (مستقر در بيرون محوطه قفس) مي تواند به رخ دستي يا اتوماتيك صورت پذيرد . با اين حالا به نظر مي رسد كه رويش در سيستم قفس تا سن سه هفتگي خوبتر از سيستم بستر باشد . در اولين روز آن‌گاه از خروج از دستگاه هچر، جوجه ها مي بايست در شرايطي با دماي ۳۷ جايگاه سانتي گراد نگه داري شوند . اين رتبه حرارت در هر چهار روز به اندازه ۳ رتبه كم مي شود تا به ۱۹ مرتبه سانتي گراد رسد . به اين ترتيب در نقطه پايان ۲۴ روزگي دماي سالن ۱۹ سكو سانتي گراد خواهد بود . در سيستم قفس در حيث دريافت كردن ۱۸۰ سانتي متر مربع سطح آزاد براي هر جوجه تا نقطه پايان شش هفتگي (۵۵ جوجه در هر متر مربع از قفس)، اين قابليت را ساخت مي كند كه در اين سيستم، تلاش خوبي وجود داشته باشد . نياز هاي آبخوري و دانخوري را در اين دوران به ترتيب ۲ تا ۳ سانتي متر لبه دانخوري و ۱ تا ۱٫۵ سانتي متر حاشيه آبخوري براي هر پرنده در لحاظ مي گيرند . فضاي آبخوري و دانخوري در سيستم بستر مي بايست با افزايش سن جوجه ها افزايش پيدا كند . در صورتي كه آبخوري قطره اي تنظيم گردد . براي هر بيست پرنده بالغ، يك آبخوري قطره اي در نظر گرفته شود . در صورتي كه از سيستم قفس براي نگه داري جوجه بلدرچين ها و بلدرچين هاي بالغ به كار گيري شود، در موقع توليد قفس ها، فاصله سيم هاي قفس بلدرچين در قسمت كف ۱ سانتي متر و در ديوار ها ۲ سانتي متر براي بلدرچين هاي بالغ و براي جوجه ها در كف فاصله ۰٫۸ سانتي متري و در ديوار ها ۱ سانتي متر رعايت شود . نرها و ماده ها مي بايست هر چه زودتر از همديگر انقطاع شده و به صورت جداازهم نگه داري شوند . ماده ها هم مي بايست در سنين نزديك به ۶ هفتگي در نصيب هايي كه منحصربه‌فرد تخم گذاري هستند، قرار داده شوند . مرحله قفس در حد ۲۱۱ سانتي متر مربع براي هر قطعه بلدرچين تخم گذار ايتاليايي (۴۸ قطعه در متر مربع) را، بهترين تراز رشد در قفس اعلام نمود . 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علي پور | ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۱۱:۴۲ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

گزينش ميكروارگانيسمها در مرغداري ها

گزينش 
ميكروارگانيسمها به مراد ايجاد پروبيوتيك: در اولِ شناخت پروبيوتيك ها، تعيين سويه هاي ميكروبي به عنوان پروبيوتيك، عمدتاً به شيوه تجربي وغيرعلمي چهره مي گرفت . اخيرًا با ارتقا تدبير و علم پيرامون پروبيوتيك ها، دقت خاصي به ويژگي ها و توانايي آنها در تشكيل كلني در روده (كلونيزاسيون) گرديده ميباشد . . بر اساس لحاظ فولر ( ١٩٩٢(يك پروبيوتيك اثرگذار بايستي توانا باشد كه به چهره يك فرآورده ماندني در مقياس تجارتي آماده شود، پايدار بماند، زير شرايط انبار و مزرعه براي بازه طولاني زنده بماند و داراي توان زنده ماني (نه الزاماً رشد) در روده باشد . 
سويه هايي كه به تيتر پروبيوتيك استعمال گرديده اند معمولاً به متاع هاي لاكتوباسيلوس، انتروكوكوس وبيفيدوباكتريوم تعلق دارا هستند . اين باكتري هاي اسيد لاكتيك به طور مشخص كموارگانوتروفيك بوده وكربوهيدراتهارا تخمير كرده و مال پاياني داراي اهميت آن ها اسيد لاكتيك مي باشد . بعضي ويژگي هاي فيزيولوژيك آنها براي نقش پروبيوتيكي مطلوب است، مثل زنده ماني در مجراي معدي – روده اي، كه به علت مقاومت آن‌ها در pHپايين، يا اين كه صفرا و دامنۀ حرارتي رشد مي باشد . 
خصوصيت هاي فيزيولوژيك داراي اهميت از جهت طبقه بندي عبارتند از الگوهاي تخمير كربوهيدرات ها، مقاومت در غلظت هاي مختلف NaCl،رشدروي محفظه هاي مغذي مختلف، رويش در دماهاي مشخص و مقاومت به آنتي بيوتيك ها (كلين و همكاران،1998) از خلل ها فراروي توسعة علمي پروبيوتيك ها علم كم در قضيه پيچيدگي هاي محيط معدي روده اي و ناتواني در شناسايي هزاران گونة بالقوه كه بر ميكرواكولوژي مجراي معدي-روده اي اثر گذار هستند، مي باشد . مطالعات فعلي بر روي تاثير پروبيوتيك ها بر لاكتوباسيل ها و بيفيدوباكترها متمركزشده است، در آتي بايد اين دقت به جمعيت هاي ميكروبي بزرگتر كه تاثيرگذار هستند و ممكن هست بر كارايي كلي پروبيوتيك هم اثر داشته باشند، گسترش پيدا نمايد . 
مشخصات 
پروبيوتيك ها: بطور كلي يك پروبيوتيك بايد خصوصيا تا وقتي كه پايين را داشته باشد تا بتواند به عنوان كامل كننده در غذا دام و طيور مورد استفاده قرار بگيرد . 
1- از ميزبان منشا گرفته باشد . 
2- بيماري زا نباشد . 
3- گرم مثبت باشد . 
4- در مراحل مراحل كردن و ذخيره مواد غذايي استوار باشد . هنگام ايجاد جيره هاي ادغام و به خصوص هنگام پلت كردن و در حضور مواد معدني، پروبيوتيك ها با تنشهاي متعدد شيميايي، مكانيكي و گرمايي مواجه مي شوند، به اين ترتيب قابليت و امكان زنده ماندن پروبيوتيك ها در اين شرايط ضروري مي باشد . 
5- در دستگاه گوارش، برابر اسيد معده و نمك هاي صفراوي استوار باشد . 
6- به بافت پوششي روده يا اين كه مخاط بچسبد . 
7- تركيبات مهار كننده ساخت كند . 
8- كار هاي ميكروبي را تغيير‌و تحول دهد . 
دوز 
و مقطع مناسب مصرف پروبيوتيك ها: پروبيوتيك ها ممكن است دارنده يك يا تعداد بيشتري سويه ميكروارگانيسمي باشند و مي توانند به شكل پودر، قرص، گرانول و يا خمير به فعاليت فرآيند . آن‌ها همينطور مي توانند به صورت بدون واسطه از طرز دهن و ياور آب يا اين كه خوراك مصرف شوند . آزمايش هايي به فيس تجويز به جوجه هاي تازه از تخم بيرون شده از شيوه اسپري كردن در محفظه دور و اطراف آنها نيز به كار آمده ميباشد . 
مشخص گرديده ميباشد كه در فيض دادن مقادير بيش از حد پروبيوتيك، اثرات مثبت آن ها كاهش مي يابد، چون قابليت و امكان دارااست سبب ساز رقابت دربين ميزبان و باكتري بر سر مواد غذايي شود . همچنين باكتريوسين توليدي بوسيله باكتري ممكن مي‌باشد در غلظت هاي بالا باعث كشته شدن خود باكتري شود . 
هر ميكروبي كه زودتر وارد دستگاه گوارش شود، قابليت بيشتري براي استقراردر دستگاه گوارش دارد . 
به همين عامل توصيه مي شود كه پروبيوتيك ها از همان اولِ زندگي به كارگيري شوند و مانع استقرار باكتري هاي مضر در دستگاه گوارش گردند (اوسط حسيني، 1374 و واتكينز و همكاران، 1983) اثرپروبيوتيك 
ها در حذف باكتري هاي مضر: لاكتوباسيل ها عموماً در كاهش تعداد كلوني سالمونلا در طيور موثر نبوده اند اما تركيباتي كه ايجاد مي نمايند در موقعيت in vitroعليه طيف وسيعي از جور هاي باكتريايي فعال هستند . آلودگي سالمونلا در توليد ها طيور در ابتدا از روده هاي طيوران به خصوص سكوم ها كه كار ميكروبي در آن ها بالاست منشاء مي گيرد . براي منزه سازي محصولات طيور ازآلودگي سالمونلا امروزه حذف رقابتي مضاعف مسئله دقت مي‌باشد . 
بيشترين ميكروارگانيسمي كه به تيتر پروبيوتيك استفاده مي شود باكتري هاي اسيد لاكتيك ميباشند كه قابليت و امكان اتصال به اپيتليوم روده را دارا مي باشند (لي و همكاران، 2006) كريمي ترشيزي ( 1384 )، بضاعت ضد ميكروبي 659 جدايه استخراج شده از دستگاه گوارش مرغ تندرست را برضد سالمونلا و اشرشياكلي محاسبه كرد . از في مابين اين جدايه ها 139 جدايه دارنده توانايي مهار رشد پاتوژن ها بودند كه از در بين آن‌ها 31 عدد به تيتر لاكتوباسيل و 108 عدد از خانواده انتروكوكوس تشخيص داده شدند و 520 جدايه باقي باقي‌مانده فاقد بضاعت مهار پرورش پاتوژن بودند . 
مقاومت 
دارويي: سويه هاي پروبيوتيكي مقاوم در برابر آنتي بيوتيك هاي رايج درماني، مي توانند به طور موثري تعادل ارگانيك ميكروبي روده را در حين و پس از درمان آنتي بيوتيكي نگهداري كنند . از سوي ديگر باكتري هاي اسيد لاكتيكي كه به تيتر پروبيوتيك به كارگيري مي شوند مي توانند به عنوان منشا ژن هاي مقاومت فعاليت نمايند و مقاومت را به بقيه باكتري هاي جان دار در مجراي گوارش ازجمله باكتري هاي بيماري زا منتقل كنند . 
به ويژه در حالتي كه مقاومت آنتي بيوتيكي مربوط به پلاسميد باشد(سوسكونيك و همكاران ) تاثير 
پروبيوتيك ها بر سعي طيور: تفاوت هاي غلظت پروبيوتيك وارد گرديده به خوراك تا 10 برابر تنوع داراست . در اغلب آزمايش هاي انجام گرديده با توليدات پروبيوتيك تجارتي نتايج پس از برهه زماني 4 هفته مصرف پروبيوتيك تحليل گرديده اند . در نتيجه ظهور اثرات مثبت احتمالي در طي اين زمان زمينه توقع مي باشد . مولدر و همياران ( 1997(اثر 9 نوع پروبيوتيك تجارتي را در دورة 0 تا 4 هفتگي در جوجه هاي گوشتي چك نمودند . اين محققين عدم تاثير اين كالا ها را در طي 4 هفتۀ نخست تست بر وزن تن گزارش نمودند . 
موهان و همكاران ( 1996 )، با به كارگيري از پروبيوتيكي كه از باكتري هاي لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس،لاكتوباسيلوس كازئي، بيفيدوباكتريوم بيفيدوم و قارچ هاي آسپرژيلوس اوريزا و تورولوپسيس، وزن تن بالاتري نسبت به آنتي بيوتيك فلاومايسين در جوجه هاي گوشتي بدست آوردند . 
با اعتنا به مكانيسم اثرهاي مختلف پروبيوتيك ها، تفاوت در نتايج بدست آمده در آزمايش هاي مختلف چندان هم بدور از انتظار نمي باشد . 

ادامه مطلب
نوشته شده توسط علي پور | ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۳:۱۰ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

گوسفند كردي ظرفيتي براي تحول دام در خراسان شمالي

استان خراسان شمالي به برهان شرايط جغرافيايي و اقليمي همچنين تمدن و آداب و رسوم مردمان و عشاير بومي در آن از قبلي تا به امروز از بخش ها مهم كشور در رويش دام سبك به خصوص گوسفند و بز بوده مي باشد . 
به گزارش ايرنا وجود بارندگي مناسب، مراتع و دشت هاي سرسبز، سكونت اكثريت مردم در روستاها و اشتغال بخش متعددي از جمعيت استان به شغل دامپروري بر اهميت اين مورد افزوده هست . 
اين استان با جمعيت دامي دو ميليون و 55 هزار راءس دام سبك بيش از 3 .5 درصد جمعيت دام سبك ميهن را دارد و از گزاره استان هاي صادر كننده دام زنده به ساير استان ها است . 
توليد گوشت قرمز‌رنگ استان افزون بر 20 هزار و 800 تن در سال مي‌باشد كه بيش از 60 درصد آن از رويش گوسفند و بز ساخت مي شود . 
از آنجايي كه پرورش دام سبك در استان رده ويژه اي داشته و از طرفي با وجود خشكسالي ها و محدوديت مراتع افزايش جمعيت آن قابليت پذير نميباشد دقت و برنامه ريزي براي ارتقاء جمعيت و ايجاد گوشت قرمز‌رنگ در مزارع بسته مورد حمايت قرار مي گيرد . 
همچنين ساخت گوسفندان پربازده و همينطور اصلاح نژاد دام هاي ساكن به عنوان پروژه هاي اقتصاد مقاومتي در اولويت اجرا قرار گرفته مي باشد . 
وجود ايستگاه رشد و تصحيح نژاد گوسفند كردي شيروان به عنوان صرفا پايانه بخش دولتي پشتيباني كننده جمعيت دامي استان از جمله نقاط قوت بخش دامپروري خراسان شمالي به شمار مي رود كه در پروژه هاي اصلاح نژادي و تحقيقاتي بر روي گوسفند نقش به سزايي داشته هست . 
گوسفند نژاد كردي مستقر بخش ها شمال خراسان بوده كه با توجه به آميخته گري هاي سواي برنامه دامداران در سال‌ها متمادي و از طرفي افت راندمان توليدي گله هاي آميخته پس از نسل اوليه و همينطور از في مابين رفتن نژاد هاي خالص بومي كه داراي بهترين راندمان ساخت در اقليمي و جغرافيايي حوزه‌ هستند، برنامه حفظ و حراست از منابع ژني بومي و اصلاح آن ها در امر كار قرار گرفت . 
در اين راستا ايستگاه تصحيح نژاد گوسفند كردي شيروان با هدف نگهداري، خالص سازي و اصلاح نژاد گوسفند كردي با ايجاد و توزيع قوچ هاي خالص كردي با بازده توليدي بالا به تيتر حمايت كننده اي در جهت ارتقا راندمان اقتصادي و سودآوري دامداران ناحيه عمل مي كند . 
گوسفندان نر و ماده در هر نسل براساس صفات پرورش و صفات فنوتيپي انتخاب مي شوند كه هر سال 250 تا 300 راءس گوسفند نژاد خالص كردي از طريق اين مركز در ميان گله داران خراسان شمالي و ميهن توزيع مي شود . 

*پژوهش 
هاي انجام گرديده در ايستگاه گوسفند كردي شيروان آناليز يك سري شكلي ژن دوقلوزايي در گوسفند كردي، بررسي تلاش گوسفندان آميخته نژادهاي رومانف و كردي و چك تلاش گوسفندان آميخته نژادهاي برولا و كردي از گزاره اقدامات است . 
از سويي يك عدد از خط مش هاي ارتقاء بازده توليدي گله، ارتقا درصد بره زايي سالانه گله است كه با اعتنا به خصوصيت هاي گوسفند نژاد كردي و وجود قابليت هاي شيرآوري خوب در اين نژاد مي توان با ارتقاء درصد دوقلوزايي گله و مديريت رشد در جهت ماندگاري بره هاي توليدي، بازده اقتصادي گله را ارتقا داد . 
لذا با انجام آزمايشات بر روي اين نژاد مشخص شد اين نژاد فاقد ژن دوقلوزايي بوده و به خواسته اشتغال ژن به اين نژاد پروژه اي از سال 94 با انگيزه انتقال ژن برولا بر روي گوسفند كردي در ايستگاه شيروان اجرا شد . 
ژن فوق از شيوه قوچ برولا- افشاري دربردارنده ژن به اين نژاد منتقل شد و آن‌گاه از رديابي ژن در نتايج حاصله مجدد از شيوه آميزش يك كراس در باطن نژاد كردي و رديابي ژن در نتايج به كار گيري شد . 
رئيس كارها دام اداره مجاهدت كشاورزي خراسان شمالي گفت: در مجموع در سال هاي 94 و 95 بيش از 30 راس دام حاوي ژن در پايانه شناسايي شده هست . 

ادامه مطلب
نوشته شده توسط علي پور | ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۷:۱۱ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

اعضاي ثانويه جنسي در حيوان نر

اعضاي 
ثانويه جنسي در حيوان نر لوله هاي آوران بوسيله مجراي باريكي به اسم آوران با اپيددييم داراي ارتباط مي شوند . عبور اسپرماتوزآ با عبور از داخل اپيددييم با بلوغ هم پا مي باشد . اين بلوغ شامل تكامل و تمايز و پيدا كردن توان تحرك مي باشد . مجراي وابران اسپرماتوزوآ را از اپيددييم بيرون مي نمايد و به مجراي ادراري مي برد . 
اندام 
هاي ضمينه دستگاه تناسلي دام نر غده پروستات غده كوچكي مي‌باشد كه در بالاي گردن مثانه و نزديك به اولِ مجراي ادراري قرار دارااست . دو غده وزيكول سمينال به لوبولهاي كوچك تري تقسيم مي شوند كه در دو طرف گردن مثانه نزديك غده پرستات قرار دارا‌هستند . غدد كوپر در دو طرف مجراي ادراي قرار دارند و با ترشح مايع قليايي منجر خنثي كردن اسيديته مني در هنگام انزال مني مي شود در حقيقت با اين عمل سبب ساز زنده ماندن اسپرماتوزآ مي شود . غدد ضمينه تناسلي قسمتي از تركيبات مايع اسپرم را نيز ترشح مي كنند . 
سيكل 
فحلي ( Estrous Cycle ) در كالبد گشايي دستگاه تناسلي حيوان ماده آشنا شديم كه ساختمان تخمدان وضعيت پايدار و ثابتي ندارد و پيوسته در خلال چرخه هاي پرورش فوليكول، تخمك گذاري، بررسي فوليكول و رويش وتحليل جسم زردرنگ تغييراتي در تراز ظاهري آن به وجود مي آورد . 
سيكل توليد مثل در گاو دربرگيرنده يك سلسله اتفاقات معيني مي باشد كه پس از سن بلوغ صورت مي دهد . اين سيكل در گاوها به طور متوسط 21 روز طول مي كشد .(در بعضا گاو در حدود 24- 17 روز ) و اين دربرگيرنده فراهم شدن سيستم ساخت مانند يا فحلي و آزاد شدن تخمك از تخمدان مي باشد . 
روز 
1- 0 در اين زمان گاو فحل مي‌باشد و در موقعيت فحلي ايستا قرار دارد (standing heat) . روز 0 به طور متوسط 18 ساعـت ( در برخي 24- 18 ساعت) طول مي كشد . در حدود 12 ساعت پس از وضعيت ايستايي فوليكول گراف رسيده زير پديده آزاد شدن تخمك از تخمدان رها مي شود و ميزان زيادي هورمون LH را از غده هيپوفيز آزاد مي نمايد . 
روز 
1 و 2 سلول ها به نيز ديگر متصل مي شوند و فوليكول تغيير و تحول مي يابد و ماده اي با سلول هاي زرد رنگ رنگ به اسم كورپوس لوتئوم يا جسم رنگ زرد باقي مي ماند . اين تغير در سلول ها به ادله هورمون هاي فعال بخصوص LH روي مي دهد . 
روز 
2 و 5 كورپوس لوتئوم به سرعت رشد مي نمايد و در اين تراز ممكن مي‌باشد ، تعداد بي شماري از فوليكول ها در روي تخمدان ملاحظه شود . اما در روز 5 آن ها نظارت مي پروسه . 
روز 
5 الي 16 كورپوس لوتئوم به رشد و توسعه ادامه مي دهد و با حداكثر نيرو رشد مي نمايد و در حدود روز 10 عمل دارااست . اين فرمان هنوز پوشيده ميباشد كه هورمون پروژسترون چگونه مانع جدا هورمون LH از هيپوفيز مي شود . در ارتفاع اين زمان تخمدان ها به استثنا كورپوس لوتئوم نسبتا" غير فعال مي شوند . در اين مقطع هيچ فوليكولي بضاعت ساخت رويش و يا اين كه تخمك گزاري را ندارد و بايستي اعلام كرد تراز هورمون پروژسترون بالاست . 
(هورمون بقاي آبستني) روز 
16 الي 18 در اين روز كورپوس لتئوم به سرعت تحليل مي رود و در غايت از بين مي رود . و شواهد نشان مي دهد كه پروستاگلاندين ارتقاء مي يابد . 
روز 
18 الي 20 در اين عصر كورپوس لوتئوم تقريبا" سواي هيچ كارايي تحليل مي رود و تعدادي فوليكول شروع به پرورش مي نمايند . يك عدد از آن ها كه توسط كار سرژ برجسته تر مي گردد و پر سرعت خيس و فعال تر رشد مي كند . در فيض فوليكول گراف پرورش مي كند و با ترشح اندازه زيادي از استروژن فوليكول هاي ديگر را نا كارآمد مي نمايد . 
روز 
21 يا 0 فوليكول گراف با ارتقاء ميزان استروژن آزاد مي شود و مطابق با آن مقدار پروژسترون كاهش مي يابد و سبب آناليز رفتن كورپوس لوتئوم مي شود . در اين موقع فحلي حادثه مي افتد و سيكل فحلي به روز 0 باز مي گردد . سطح استروژن در خون بالا مي رود و ترشح LH تقريبا" در نقطه نهايي فحلي قطع مي شود . 
اتفاق افتاد هاي تخمداني بوسيله كار متقابل هورمون هاي مترشحه از هيپوتالاموس، هيپوفيز قدامي، تخمدان و رحم كنترل مي شوند . 
تلقيح 
تصنعي Atificial Insemination استفاده از اين رويه جهت باروري دام ها، در صورتي كه فحلي در برهه زماني مطلوب تشخيص داده شود؛ براي رويش دهندگان مزاياي فراواني داراست . در ادامه برخي از اين مزايا به فيس خلاصه وار شرح داده مي شود . 
1) 
سود ژنتيكي اين امر مهمترين مزيت اين تلقيح مصنوعي است . با استفاده گيري از اين رويكرد دامدار مي تواند ژن هاي برتر را در في مابين نژادهاي گاو يا اين كه گله بسط و از استفاده اقتصادي بالايي برخوردار شود . 
2) 
كاهش هزينه خريد يا رشد گاو نر همواره لبريز هزينه و در كنار آن خطرات نامناسب بودن و حذف آن پيش از بهره وري وجود داراست . علاوه بر اين دامدار نمي تواند پيش از تلقيح گروهي از گاوها و سپري شدن چند ماه از ناباروري يا اين كه سخت باروري گاو نر آگاه شود و تا اين مقطع الگوي زايش گله تا حد زيادي نا متعادل مي شود و ضرروزيان اقتصادي نيز نسيب دامدار مي شود . 
3) 
در اختيار گرفتن بيماري در صورتي‌كه گاو نري كه جهت تلقيح به كارگيري مي شود كثيف به بيماري هاي مقاربتي باشد؛ اين دستور خير فقط سبب ساز ناباروري آن مي شود بلكه باعـث آلودگي گاوهاي ماده اي كه با اين گاو نر جفت گيري كرده اند مي شود . چه بسا ممكن ميباشد از روش تماس فيزيكي آلودگي در گله سرايت كند . استفاده از خط مش تلقيح تصنعي و مصنوعي در پيش گيري از چنين مشكلاتي دوچندان مسئله توجه است . 
4) 
ايمني و سلامت توده اي معتقد هستند كه به كار گيري از اين رويكرد يكي از دلايل توليد آن بوده ميباشد . رشد گاو نر گران قدر كاري خطر ناك است و اين خوي تعرضآميز در حيوان در نژادهاي گوناگون گوناگون مي باشد . به عنوان نمونه نرها در نژاد ، هرفورد شرايط تهاجمي تري نسبت به گاو نر هلشتين و فريزين دارد . 
5) 
امكان انعطاف ممكن است دامدار مايل نباشد تمام گوساله ها را از گاوهاي نري بگيرد كه يك مشخصه دارند و يا همگي از يك نژاد ميباشند . به عنوان نمونه دامدار با استفاده از اين شيوه مي تواند شايسته ترين گاو شيروار خود را با گاو نر خوب از نژاد شيري تلقيح كند يا گاو ماده اي كه از لحاظ جثه كوچك ميباشد را با گاو نري كه از لحاظ ژني گوساله كوچك تر توليد مي نمايد و سبب سهل و آسان زايي مي شود، تلقيح كند تا از مشكل ها دشوار زايي جلوگيري نمايد . 
6) 
باروري بالا 7) 
نگه داري سوابق گله

ادامه مطلب
نوشته شده توسط علي پور | ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۱۸:۳۳ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

شيوه بارگيري طيور و ارسال به كشتارگاه

شيوه 
بارگيري طيور و ارسال به كشتارگاه بها گله هاي مرغ گوشتي فقط آن گاه از كشتار و رتبه بندي مي تواند آناليز شود . به چنگ آوردن ، حمل و كشتار طيور، خصوصا" زماني با رئيس ضعيف انجام شود باعث به كاهش كيفيت جنازه مي شود . تصاحب كردن و حمل پرنده مضاعف استرس زاست . مي بايست تا حد امكان در حداقل دوران و بهترين شرايط انجام پذيرد .به چنگ آوردن و انتقال طيور بايد در آرامش كامل چهره گرفته تا استرس كمتري به آن‌ها وارد شود . فيض اين عمل كاهش درصد حذف و تلفات در كشتارگاه مي باشد . 
مسئوليت مي بايست في مابين مرغدار و كشتارگر تقسيم شود . مرغدار بايد وزن و تعداد مرغ ارسالي به كشتارگاه را به اعتنا بداند، برهه زماني دوران گرسنه نگه داشتن طيور را قبل از كشتار رعايت كند و همچنين در روش توده آوري مرغ محاسبه بي نقص داشته باشد . 
مسئولين كشتارگاه نيز براي حمل مرغ مكلف به محافظت رعايت بهداشت قفس ها و ماشين ارسالي به مرغداري مي‌باشند . 
چك بركيفيت حمل طيور به كشتارگاه بر مبنا تعداد مرغ باطن هر قفس، حمل مرغ متناسب با وزن آن ، دماي محيط ، فاصله تا كشتارگاه ، زمانبندي دقيق براي وصال به موقع به كشتارگاه و به دست‌كم رساندن برهه زماني توقع تا كشتار مي باشد . 
نمونه 
زير يك برنامه استاندارد ارسال مرغ به كشتارگاه را نشان مي دهد: ▪ مقطع بازه زماني سواي آب و دان ماندن طيور گذشته از ارسال به كشتارگاه ۴ تا ۵ ساعت . 
▪ بازه زماني حتمي جهت انتقال طيور به كشتارگاه ۱ تا ۴ ساعت . 
▪ بازه زماني انتظار در كشتارگاه ۱ تا ۲ ساعت . 
بطور متوسط فاصله هنگامي قطع دان و كشتار ۸ تا ۱۲ ساعت است . دستكم برهه زماني حتمي براي اين‌كه آلودگي ناشي از مدفوع و غذاي باقيمانده در چينه دان را در كشتارگاه به دستكم برسانيم ۸ ساعت مي باشد . توقع طيور در كشتارگاه به ازاء هر ساعت ،۲/۰ درصد از وزن آنها را كاهش داده ( در دماي نرمال ) و تأخير اكثر منجر دهيدراتاسيون و دفع آب توسط مدفوع مي گردد . 
● 
بازه گرسنه ماندن طيور گذشته از كشتار دان بايستي دست كم ۴ ساعت قبلي از ارسال طيور به كشتارگاه انقطاع شود و بهتر مي باشد آب تا آغاز گرفتن طيور در اختيار آنان باشد . در برخي مواقع طيور از باقي‌مانده مواد غذايي در بستر استفاده مي كنند، لذا خوب تر هست در اين مسافت هنگامي چراغها خاموش باشند . 
● 
به چنگ آوردن طيور بارگيري بايستي بر مبنا ظرفيت اتومبيل حمل مرغ و سرعت خطوط كشتار تهيه شود . در آب وهواي معتدل گنجايش بارگيري حداكثر ۵۰ كيلوگرم درمتر مربع و در آب و هواي گرم گنجايش بارگيري حداكثر ۴۰ كيلوگرم در متر مربع توصيه مي شود . 
▪ بارگيري مي بايست به نحوي انجام شود كه دست‌كم استرس و صدمه را به طيور وارد سازد . استعمال از روپوش و چكمه براي كارگران هنگام بارگيري الزامي مي‌باشد . هنگام تصاحب كردن طيور بايد اعتنا حتمي به عمل آيد تا از خفگي و صدمات وارده به بال ، پا و پوست دوري شود، براي مرغهاي سنگين وزن و مواقعي كه مسافت تا كشتارگاه مضاعف مي‌باشد بايد توجه بيشتري اعمال شود . 
▪ هنگام به دست آوردن و بارگيري طيور تمام وسايلي را كه ممكن مي باشد موجب جراحت آنان شود مي بايست از تالار بيرون گردد . 
▪ طيور مي بايست از حيطه پاها گرفته شوند و حداكثر سه مرغ را مي بايست در يك دست گرفت ( متناسب با وزنشان) و زمان حمل را كوتاه كرد . 
▪ مرغهاي سنگين وزن با دو پا گرفته شوند و يك دست پايين سينه آنان قرار گيرد . بايد طيور به آرامي و به توجه داخل قفس قرار داده شوند . 
▪ خوبتر ميباشد به دست آوردن آنها در ظلمات انجام گيرد زيرا مرغ آرامتر بوده و احتمال خفگي و ضايعات پوستي و بدني در آنها كمتر مي شود . گله اي كه بيمار باشد مقاومت كمتري نسبت به تصاحب كردن نشان مي دهد . 
▪ در ساعت‌ها گرم روز كه گرما به بيشترين حد خود رسيده مي باشد از بارگيري مرغ اجتناب شود و در سالنهايي كه داراي سيستم گشوده مي باشند خوب تر هست در قسمت محل ورود تالار پرده اي آبي رنگ رنگ معلق نمود . 
▪ براي خودداري از خفگي طيور در اثر روي نيز ريختن مي توان از توري هاي قابل حمل براي تقسيم بندي سالن به كارگيري نمود . 
▪ در هواي گرم از قراردادن خودرو دربردارنده طيور پايين فروغ و روشنايي مستقيم خورشيد اجتناب شود و در فيس امكان براي قليل كردن دماي درون خودرو از سيستم تهويه استعمال كرد . 
▪ در هواي سرد خوبتر هست دو طرف اتومبيل حمل طيور در مدت حمل به كشتارگاه با برزنت پوشيده شود تا طيور در معرض هواي سرد قرار نگيرند . 
▪ در كشتارگاه هم محل قابل قبولي براي توقف ماشين در نظر گرفته شود تا در معرض نوروروشنايي مستقيم آفتاب قرار نگرفته و رطوبت و تهويه كافي داشته باشند . 
● 
كار آوري طيور در كشتارگاه ▪ 
راندمان لاشه تعيين ظريف وزن جنازه ، نسبت سينه و ران فرمان مشكلي مي باشد زيرا بازده محصول آخري در كشتارگاه با عوامل مختلفي مانند مدير مرغداري ، نحوه تغذيه در بازه رشد ، نژاد و چگونگي حمل و نقل طيور به كشتارگاه و . . . رابطه بدون واسطه دارد . علاوه بر اين كارداران راندمان جنازه به نحوه سعي كشتارگاه هم بستگي دارد .بنابراين براي انتخاب تلاش هر گله بهتر است آن را با گله هاي ديگر در به عبارتي كشتارگاه مقايسه نمود . موردها پايين نشان دهنده ضايعات و آلايش طيور نسبت به وزن زنده آنها در كشتارگاه ميباشد . 
▪ 
خون %۴ ▪ 
مالامال % ۲/۶ ▪ 
پا %۵/۴ ▪ 
سر %۳ ▪ 
امعاء و احشاء %۵/۹ – ۵/۸ ▪ 
گردن %۲ ▪ 
پوست گردن %۵/۱ ▪ 
كبد %۱/۲ ▪ 
قلب % ۶/۰ ▪ 
سنگدان % ۲/۱

ادامه مطلب
نوشته شده توسط علي پور | ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۲۰:۲۶ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

مديريت مصرف براي همت بهينه مرغ گوشتي

مديريت 
مصرف براي همت بهينه مرغ گوشتي امروزه به ‌دليل اجراي برنامه‌هاي اصلاح نژادي و افزايش سرعت رشد، جوجه هاي گوشتي هنگامي حداكثر پتانسيل ژنتيكي خويش را نشان مي دهند كه تمام مواد مغذي مسئله نياز خويش را بطور بدون نقص و منظم دريافت كنند . 
براي محافظت عملكرد با صرفه طيور تعادل درست دربين مواد مغذي در جيره بايستي حفظ شود ولي علاوه بر اين، اندازه مصرف طعام مهمترين عاملي است كه سرعت رشد و بازده مصرف مواد غذايي را تعيين مي كند، اندازه مصرف خوراك در جوجه هاي گوشتي همبستگي بسيار نزديكي با نرخ رشد بدن داراست و يكي از فاكتورهاي داراي اهميت در انتخاب كارآيي تغذيه محسوب مي شود، مصرف طعام تحت‌تاثير اثرات متقابل پيچيده بين عواملي مي باشد كه با فيزيولوژي پرنده، سيستم عصبي، كارداران محيطي و احتياجات غذايي قضيه نياز جهت پرورش و نگهداري و مقاومت در برابر بيماري ها ارتباط دارد 
بعضا 
از عواملي كه مصرف غذا را در جوجه هاي گوشتي زير تأثير قرار مي دهند عبارتند از: 
وزن 
هدف و نژادهاي مختلف: 
يك عدد از مشخصات جوجه هاي گوشتي سرعت رشد بالاي آنها است، تركيبات جيره و ميزان مصرف طعام عوامل مهمي در پيدايش حداكثر توانايي توليدي جوجه‌هاي گوشتي محسوب مي‌شوند، تغيير ساختار ژنتيكي سويه‌هاي گوناگون مرغ گوشتي در طي سال‌ها متمادي موجب تفاوت وزن انگيزه و ســن فروش در دربين سويه‌هاي متفاوت گرديده است هر كدام از اين ســويه‌ها جهت دسترسي به حداكثر رشد، موقعيت تغذيه‌اي و مديريتي ويژه‌اي نياز دارا‌هستند كه در بولتن پرورشي آن ها ذكر گرديده اســت . لذا با اعتنا به مرحله انرژي قضيه نياز ســويه‌هاي متفاوت در فرايند و حالت متفاوت پرورش مي‌توان به تخمين صحيحي از اندازه خوراك مصرفي دست يافت . 

امكانات 
پرورش: 
چه بسا در صورتيكه مرغ‌هاي در هم اكنون پرورش از يك سويه باشند و جيره يكساني دريافت كنند، ميزان مصرف غذا در دو گله با ساختمان و امكانات مجزا(تجهيزات دانخوري، آبخوري، وضعيت دما، تهويه، رطوبت، كيفيت بستر و …) متفاوت خواهد بود . اين تفاوت در مصرف غذا در اثر تفاوت در موقعيت مديريتي رشد از گزاره دسترسي به آب و خوراك، تنش‌هاي محيطي و احتمال ابتلا به بيماري توليد مي شود . 

شيوع 
بيماري: 
شيوع بيماري در ارتفاع عصر رويش نيز از عواملي مي‌باشد كه بر مقدار مصرف غذا مؤثر است، واكنش سيستم ايمني در پاسخ به بيماري‌ها به طور قابل توجهي بر مصرف خوراك تاثير داراست . هرگونه آنتي‌ژني (ميكروب بيماري‌زا يا اين كه واكسن) كه سيستم ايمني را تحريك نمايد موجب كاهش اشتها و كاهش مصرف غذا خواهد شد . 

تغييرات 
ساخت گرديده در ترشح بعضي هورمون‌ها در اثر استرس(مانند كاهش غلظت هورمون‌هاي آنابوليكي از قبيل هورمون رشد، فاكتور رشد شبه انسوليني) كاهش مصرف خوراك را بدنبال داراست به اين ترتيب در وضعيت مواجهه با استرس يا بيماري مي بايست به كاهش ميزان مصرف دقت نمود و با دقت به كاهش مقدار تجزيه و جذب مواد مغذي تأمين تركيبات مغذي مسئله نياز از دوري نمود 
شكل 
خوراك: 
يكي ديگر از عوامل مؤثر در مصرف مطلوب طعام شكل فيزيكي طعام است، صورت فيزيكي خوراك(آردي، پلت و يا كرامبل) نقش مهمي در بازدهي توليد گوشت طيور ايفا مي نمايد . 

عليرغم اينكه امروزه مزاياي به كارگيري از دان پلت (از پاراگراف كاهش اتلاف مواد خوراكي، افزايش وزن بدن، بهبود ضريب تبديل غذايي) براي دستيابي به رشد مناسب به اثبات رسيده البته نبايد فراموش كرد كه ارتقاء بروز بيماري‌هايي مانند آسيت و كاني باليسم در گله نيز در اكثري از مطالعات به مصرف دان پلت نسبت داده گرديده است،علاوه بر اين مصرف دان پلت به‌تنهايي به‌دليل دور بودن اين مدل تغذيه‌اي از الگوهاي طبيعي رفتاري در پرنده ها (جستجو براي يافتن غذا يك رفتار اجتماعي حساس در مرغ ها محسوب مي شود) كاهش تراز رفاه و آسايش و بروز بيماري را بدنبال دارد . استعمال از رويه هاي تغذيه تركيبي طي زمان پرروش (خوراك پلت-آردي) مصرف خوراك و افزايش وزن بدن را به اندازه قابل توجهي بهبود مي بخشد . 
برخي عوامل جيره‌اي مثل سطح انرژي جيره، تراز پروتئين و اسيدهاي آمينه، ويتامين‌ها و مواد معدني و همچنين وجود عوامل ضد تغذيه‌اي در طعام مصرفي هم از پاراگراف مواقعي مي باشند كه مصرف غذا پرنده ها را ذيل تأثير قرار مي دهند

ادامه مطلب
نوشته شده توسط علي پور | ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۲۷:۵۳ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

خريد ذرت برزيل

خريد 
ذرت برزيل مرتبه يك بصورت فوري خريد ذرت برزيل مرتبه يك بصورت فوري در حالا حاضر براي اسفند ماه امكاني است كه اين روز ها براي تامين ذرت دامي موضوع نياز شما فراهم گرديده است . 

خريد ذرت برزيل رتبه يك آن هم به فيس فوري در ايام پيشين از عيد عيد نوروز مي تواند يك خبر شگفتانه براي دامداري ها و مرغداري هايي باشد كه مي خواهند در روزها تعطيلات سال جديد با فرضي سهل و آسان از تامين خوراك دام و طيور خويش به استقبال سال جديد پروسه . 

ذرت برزيل بعنوان شايسته ترين ذرت خارجي دامي جانور در كشور‌ايران مشتريان زيادي را از درون به خويش جذب نموده است، در ماه هاي اخير محدوديت موجودي اين محصول خريد فوري آن را تا حدودي غير ممكن نموده بود، البته خوشبختانه در حالا حاضر قابليت و امكان خريد اين متاع بصورت فوري از سوي بازرگاني قديمي براي كل مرزوبوم قابليت پذير شده ميباشد . 

سرعت 
در خريد ذرت برزيل اعتنا داشته باشيد كه اين جنس با دقت به نياز جان دار در سرزمين جزئي بوده و براي دسترسي به آن مي بايست هر چه سرعت بالا تر سفارش خود را از روش رابطه با بخش فروش بازرگاني ديرين ثبت نمائيد . 
خريد 
ذرت اكراين غذا دام با بها مناسب خريد ذرت اكراين غذا دام با بها مطلوب براي دامداري ها، مرغداري ها، كارخانه هاي ايجاد كنسانتره و دان آماده در سراسر مرزو بوم قابليت پذير شد . 

خريد ذرت اكراين بعنوان يكي از انواع ذرت دامي وارداتي محصولي با كيفيت مي باشد كه به وسيله متقاضي ها اين محصول شناخته گرديده مي باشد . 

ذرت اكراين را مي بضاعت علاوه بر استفاده بدون واسطه در جيره دام و طيور براي ساخت دان مرغي و غذا مهيا هم موضوع استفاده قرار بخشيد . 

فرآورده جانور آيتم قابل قبولي براي تامين ذرت قضيه نياز شما آن‌گاه از ايام تعطيلات عيد باستاني مي باشد، زيرا به استدلال تاخير در ارسال از قيمت قابل قبولي برخوردار بوده و در نصفه دوم فروددين ماه به مقصد مشتريان بارگيري خواهد شد . 

مزاياي 
توشه موجود اين مال را مي توانيد همين امروز ثبت نموده و 48 ساعت پيشين از بارگيري هزينه مربوط به توشه را تسويه نماييد . 

اين در حالي ميباشد كه عموم بارهاي با تاخير را مي بايست در بازه زماني سفارش تسويه نمود . 

ادامه مطلب
نوشته شده توسط علي پور | ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۴۱:۲۳ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

تغذيه گاو خشك و انتقالي

● 
عصر Far off خشكي ▪ 
اهداف زمان Far off كم آبي دربرگيرنده : نگهداري 
نمره وضعيت بدني حفظ 
ذخائر پروتئيني و عضلاني بازسازي ديواره شكمبه و مهيا كردن ويتامين ها و مواد معدنيمورد نياز مي باشد . 
طي دوره Pre fresh مواد مغذي مسئله نياز ارتقاء يافته درحالي كه ماده كم آب مصرفي كاهش مي يابد . غلظت مواد مغذي جيره بايستي ارتقا يابد . توازن مواد معدني جيره در اين زمان مهم مي باشد . نياز است ميكروب هاي شكمبه و پرزهايشكمبه نيز براي سطح ها فراتر كنسانتره مهيا باشند . در اين زمان خوشخوراكي جيره مهماست . 
انرژي موضوع نياز يك گاو جديد زا معمولا اكثر از انرژي تأمين شده مي باشد . هر مبادرت جهت كاهش (درجه) كتوز مزمن، به ارتقا ماده كم آب مصرفي، افزايش شير توليديو ساخت مانند خوبتر باعث خواهد شد . به ويژه مجموعه هاي گاو جديد زا به توليدكننده كمكميكند تا مقطع مصرف علوفه با كيفيت بالاتر و افزودنيهاي خوراكي را براي گاوهايي كهبيشترين جواب را دارند برنامه ريزي كنند . افزودني هاي خوراكي گاو جديد زا شاملپروپيونات كلسيم، كولين، نياسين و كشت مخمر مي باشد . 
● 
دوره Far off خشكي ▪ 
اهداف زمان Far off بي آبي شامل : نگهداري 
نمره شرايط بدني مراقبت 
ذخائر پروتئيني و عضلاني بازسازي ديواره شكمبه و مهيا كردن ويتامين ها و مواد معدنيمورد نياز مي باشد . 
طي زمان Pre fresh مواد مغذي مسئله نياز افزايش يافته درحالي كه ماده خشك مصرفي كاهش مي يابد . غلظت مواد مغذي جيره مي بايست افزايش يابد . توازنمواد معدني جيره در اين زمان مهم مي باشد . نياز است ميكروب هاي شكمبه و پرزهايشكمبه هم براي سطح هاي فراتر كنسانتره فراهم باشند . در اين عصر خوشخوراكي جيره مهماست . 
انرژي مسئله نياز يك گاو تازه زا معمولا عمده از انرژي تأمين شده مي باشد . هر اقدام جهت كاهش (درجه) كتوز مزمن، به ارتقاء ماده خشك مصرفي، ارتقا شير توليديو ساخت مثل بهتر سبب خواهد شد . به ويژه تيم هاي گاو جديد زا به توليدكننده كمكميكند تا دوران مصرف علوفه با كيفيت بالاتر و افزودنيهاي خوراكي را براي گاوهايي كهبيشترين پاسخ را دارند برنامه ريزي كنند . افزودني هاي خوراكي گاو جديد زا شاملپروپيونات كلسيم، كولين، نياسين و كشت مخمر مي باشد . 
افراد اكثري تنها يك هدفبراي گاو جديد زا دارند، آن ها مي خواهند دامپزشك را بدور نگه داشته و خودشان هم ازگاو مراقبت نكنند . 
انگيزه اصلي مشاهده جفت ماندگي ، كتوز خراب و تب شير كم و ياجابجايي شيردان خوب هست . 
ولي توليد فراتر تنها به شرطي تأمين مي شود كه مابراي گاو تازه زا اهداف بيشتري در لحاظ بگيريم . آن ها بايد تا جايي كه ممكن است زود،و به ميزان زيادي خوراك بخورند و داراي خلل ها متابوليكي تحت باليني مقداري باشند . 
● 
اهميت گوساله زايي گاو برايتوليد شير يكسري از توليدكنندگان اهميت كمي به بيماري هايمتابوليكي مي دهند، چون آن ها با گاو نو زا براي زمان طولاني سروكار ندارند . هرچند، آن ها نمي توانند تشخيص دهند، ولي مشكلات مزمن ( زير باليني ) مي تواند بهتوليد شير جراحت وارد كند . پيش بيني مي شود كه ۵۰ درصد گاوها دارنده تب شير مزمن درروز زايش مي باشند . اين موضوع گاو را به كمتر ميل كردن و ايجاد بقيه مشكل‌ها سلامتيمستعد مي نمايد . بيشتر گاوهاي پرتوليد، كتوز مزمن را تجربه كرده اند . كاهش شدت كتوزمي تواند باعث شود كه گاو حوراك بيشتري خورد ه و ۵/۴۵ تا ۷/۴۷ كيلوگرم شير در روز وشايد بخش اعظم ايجاد كند . 
● 
تغذيه و مديريت گاو Far off دوره Far off از روز ۶۰تا۲۱ پيش از زايش را شامل مي‌شود . اهداف زمان Far off شامل محافظت و مراقبت وضعيت بدني، محافظت ذخاير پروتئيني وعضلاني، تجديد بنا ديواره شكمبه و فراهم كردن ويتامين ها و مواد معدني موضوع نياز مي باشد . 
● 
مصرف براي گاوهاي Far off ، ماده خشك مصرفي مسئله توقع ۲/۲ ۲ درصداز وزن بدن مي باشد . بنابراين يك گاو ۶۱۴ كيلوگرم مي تواند ۶/۱۳ ۳/۱۲ كيلوگرم مادهخشك را در هر روز مصرف كند . گاوها به مقادير ويژه اي ( پوند يا اين كه گرم ) از موادمغذي نياز دارند نه به درصدهاي مواد مغذي . بنابراين، جيره ها را با مقادير واقعيبراي سنجش ماده خشك مصرفي متوازن كنيد . 

ادامه مطلب
نوشته شده توسط علي پور | ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۲۲:۱۶ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

تركين فوليكول و خارج شدن تخمك


تركين فوليكول و خارج شدن تخمك از درون آن را تخمك افشاني يا اين كه اووليشن مي نامند . پس از پاره شدن فوليكول و خارج شدن تخمك از باطن آن در اثر خون ريزي در روي تراز تخمدان، لخته خوني به اسم جسم قرمز(Hemorrhagicum corpus (به وجود مي آيد . بعد با گذشت زمان ، سلول هاي دور و بر جسم قرمز‌رنگ ارتقاء يافته و رنگ زرد رنگ مشخصي را به خويش مي گيرد كه به آن جسم زردرنگ (Corpus luteum (گفته مي شود . 
در حالتي كه آبستني حادثه نيفتد ، جسم زرد چك رفته و جاي آن را بافت سفـيد همبندي لبريز مي شود كه جسم سفيد (Corpus albica) ناميده مي شود . از في مابين رفتن جسم زردرنگ باعـث مي شود كه تخمدان ، به يك فوليكول نخستين ديگر قابليت و امكان رويش و رسيده شدن را بدهد . 
در‌صورتي‌كه لقاح و آبستني رخ گرفت جسم زرد استوار باقي مانده و با ترشح هورمون پروژسترون ، جلوي پرورش ديگر فوليكول ها را مي گيرد و بنابراين باعـث استمرار آبستني مي شود . از در ميان رفتن جسم زرد در حين آبستني در تمام حيوانات باعـث سقط جنين مي شود . 
2- 
مجراي تخم بر ( لوله هاي رحمي Oviduct ) لوله ي اويدوكت مجراي انتقال تخمك يا اين كه تخم بارور به رحم هست . اين مجرا با پيچ و خم مضاعف از در ميان ليگمان هاي رحمي به Mesosalpinx عبور كرده و به رحم مي برسد . ارتفاع آن در گاو 20 الي 30 سانتي متر هست . اويدوكت از 3 قسمت تشكيل شده است . كه از سمت تخمدان اولي نصيب شيپور فالوپ قرار داراست . اين نصيب مسئول اخذ تخمك هست . نصيب بعدي آمپول اسم دارد؛ كه بهترين محل براي لقاح اسپرم با تخمك مي باشد . نصيب نهايي ايستموس مي‌باشد كه در غايت لوله اويدوكت را به شاخ هاي رحم وصل كرده مي‌باشد . 
شاخ 
هاي رحم ( Uterine Horn ) اين شاخ ها ، به شكل دو كيسه ميباشند كه از يك لايه ي ماهيچه اي بيروني و لايه ي مخاطي داخلي تشكيل شده است . در لايه داخلي برجستگي هاي تكمه مانندي به صورت مقعر قرار دارااست كه كارانكول ( ( Carancule ناميده مي شود . كارانكول ها به شكل نر و ماده به كتيلدون ها (فرورفتگي روي پرده جنيني) اتصال مي يابند تا پرده جنيني را سفت به ديواره ي شاخ رحم متصل كنند . 
بدنه 
رحم (The body of the uterus) بدنه رحم كوتاه بوده و به شكل كوچكي بسط يافته ميباشد . در صورتي كه شاخ هاي رحم به نسبت طولاني تر از آن هست . آن گاه از لقاح و آبستني ، رويان از Oviduct وارد شاخ هاي رحم مي شود . در اين محل جنين پرورش و توسعه و گسترش مي يابد و جفت (placenta ) به وجود مي آيد . هم پا با بزرگ شدن جنين به رحم منتقـل مي شود . رحم عضوي عضلاني مي باشد و ميزان ي آن در دوران آبستني ارتقا مي يابد . ديواره آن در حدود 10- 3 ميلي متر ميباشد لايه هاي آن از درون به بيرون عـبارت اند از: آندومتر ، ميو متر و لايه ي سروزي . كارانكول ها از مشخصه هاي رحم در نشخواركنندگان مي‌باشد و در راستي محل اتصال جفت مي باشد . 
گردن 
رحم، واژن و فرج ( ( Cervix,Vagina and Vulva سرويكس يا اين كه گردن رحم سدي است في مابين رحم و واژن كه به اندازه ها ي متفاوت ، از 3- 2 سانتي متر در تليسه تا تقريبا" 10 سانتي متر در گاو بالغ ديده مي شود كه داراي ديواره فيبروزي ضخيمي مي باشد . به رخ پيچ خورده ميباشد و تنها در موقع وضع حمل و فحلي باز هست . به اين ترتيب اين مجرا رحم را مسدود مي كند . 
واژن به سمت خلف از گردن رحم تا خروجي دستگاه تناسلي ادامه مي يابد و طول آن بسته به آبستني يا عدم آبستني تتغيير مي كند . در كف واژن مجراي خروج ادرار قرار دارااست و در سمت عقب آن ته كيسه قرار دارد . ديواره آن محكم و قابل انعطاف است و لايه پوششي يا اپيتليوم آن با سيكل تخمداني تغيير تحول مي نمايد . سلول هاي نزديك گردن رحم ميكوس ترشح مي كنند و در مرحله فحلي فعال است . در آخري نصيب ، از دستگاه تناسلي دام ماده فرج قرار دارااست . 
شناخت 
با دستگاه تناسلي دام نر دستگاه توليد مثل حيوان نر شامل اندام هاي اوليه، ثانويه و ضمينه است . بيضه ها اعضاي اول جنسي دام نر مي باشند كه در كيسه بيضه (Srotum) جاي دارا‌هستند . اعضاي ثانويه ي جنسي نر مجاري ميباشند كه اسپرم را از بيضه ها به بيرون تن منتقل مي نمايد . و از مجاري آوران ( Efferent Ducts ) كه درون بيضه ها قرار دارد، اپيديديم ، كانال دفران ، آلت تناسلي و مجاري ادراري تشكيل شده ميباشد . غده ي پروستات ، غدد وزيكول سمينال و غدد كوپر اندام هاي ضمينه را تشكيل مي دهند . 
اسپرماتوزوآ در دمايي ذيل تر از دماي تن توليد مي شود . بر همين اساس بيضه ها در خارج از تن درون كيسه قرار دارند . كيسه ي بيضه از داخل با بافت عضلاني دارتوس پوشيده شده هست كه مي تواند در هواي سرد كيسه بيضه را به باطن تن نزديك نمايد و در هواي گرم عكس اين عمل را انجام دهد . اندازه آن در حيوانات متفاوت گوناگون مي‌باشد . هر بيضه به وسيله يك بند به بدن متصل مي باشد . سرخرگ اسپرماتيك داخلي و سياهرگ اسپرماتيك در نصيب قدامي و شبكه وابران در قسمت خلفي بند بيضه قرار دارااست . 
هر بيضه بوسيله دو لايه به نام فيبروزي به اسم تونيكا واژيناليس كه ادامه پرده صفاق هست پوشيده گرديده ميباشد . 
ساختمان 
داخلي بيضه بخش دروني بيضه به وسيله غشاهاي فيبري يا ديوارهايي به اسم سپتوم(Septum) به بخش هايي تقسيم شده ميباشد كه لوبول خوانده مي شود .هر لوبول 4 لوله اسپرم ساز را تسلط مي كند . درون هر لوبول به وسيله بافت كانال اي كه حاوي رگ هاي خوني ، اعصاب و روان و سلول هاي ليديگ مي باشد . اين لوله ها داراي پيچ خوردگي هاي فراواني هستند لايه داخلي اين لوله ها توسط دو مدل سلول پوشيده گرديده اند: سلول هاي اسپرماتوگوني كه اسپرماتوزوئيد ساخت مي كند و سلول هاي سرتولي كه سلول هاي اسپرماتوگوني را تغذيه مي نمايند . 
اعضاي 
ثانويه جنسي در حيوان نر لوله هاي آوران به وسيله مجراي باريكي به نام آوران با اپيددييم داراي ربط مي شوند . عبور اسپرماتوزآ با عبور از درون اپيددييم با بلوغ همراه ميباشد . اين بلوغ دربرگيرنده تكامل و تمايز و پيدا كردن اقتدار تحرك هست . مجراي وابران اسپرماتوزوآ را از اپيددييم بيرون مي نمايد و به مجراي ادراري مي برد . 
اندام 
هاي ضمينه دستگاه تناسلي دام نر غده پروستات غده كوچكي مي باشد كه در بالاي گردن مثانه و نزديك به اولِ مجراي ادراري قرار دارااست . دو غده وزيكول سمينال به لوبولهاي كوچك تري تقسيم مي شوند كه در دو طرف گردن مثانه نزديك غده پرستات قرار دارا‌هستند . غدد كوپر در دو طرف مجراي ادراي قرار دارند و با ترشح مايع قليايي باعث خنثي كردن اسيديته مني در هنگام انزال مني مي شود در حقيقت با اين كار سبب ساز زنده ماندن اسپرماتوزآ مي شود . غدد ضمينه تناسلي منتخب از تركيبات مايع اسپرم را هم ترشح مي نمايند . 
سيكل 
فحلي ( Estrous Cycle ) در كالبد گشايي دستگاه تناسلي حيوان ماده آشنا شديم كه ساختمان تخمدان حالت استوار و ثابتي ندارد و پيوسته در خلال چرخه هاي رويش فوليكول، تخمك گذاري، محاسبه فوليكول و پرورش وتحليل جسم رنگ زرد تغييراتي در تراز ظاهري آن به وجود مي آورد . 
سيكل ساخت مثل در گاو دربرگيرنده يك سلسله اتفاقات معيني ميباشد كه پس از سن بلوغ چهره مي دهد . اين سيكل در گاوها به طور متوسط 21 روز طول مي كشد .(در بعضا گاو در حدود 24- 17 روز ) و اين دربرگيرنده فراهم شدن سيستم توليد نظير يا اين كه فحلي و آزاد شدن تخمك از تخمدان ميباشد . 
روز 
1- 0 در اين مدت گاو فحل مي‌باشد و در حالت فحلي ايستا قرار دارااست (standing heat) . روز 0 به طور متوسط 18 ساعـت ( در بعضي 24- 18 ساعت) ارتفاع مي كشد . در حدود 12 ساعت پس از موقعيت ايستايي فوليكول گراف رسيده تحت پديده آزاد شدن تخمك از تخمدان رها مي شود و مقدار زيادي هورمون LH را از غده هيپوفيز آزاد مي نمايد . 
روز 
1 و 2 سلول ها به نيز ديگر متصل مي شوند و فوليكول تغيير تحول مي يابد و ماده اي با سلول هاي زرد رنگ به اسم كورپوس لوتئوم يا اين كه جسم رنگ زرد باقي مي ماند . اين تغير در سلول ها به ادله هورمون هاي فعال بخصوص LH روي مي دهد . 

ادامه مطلب
نوشته شده توسط علي پور | ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۱۹:۲۷ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

طعم دهنده هاي فرار در گوشت

طعم 
دهنده هاي فرار در گوشت عبارتند از: 1- اسيد امينه 2- پپتيد ها 3- اسيد هاي كربونيك 4- مواد قندي 5- برخي از نمكهاي الي . 
بعضي 
از تركيبات فرارموثر در ايجاد طعم گوشت عبارتند از: 1- 
الكلها 2- الديدها 2- ستون ها 4- استر ها 5-فوران 6-لاكتون 7- مشتقات بنزول طعم هاي غير مناسب گوشت در طي مراقبت گوشت به وجود مي ايند مربوط به تغييرات اكسيداتيو در چربي ها مي باشد . تند شدن چربي هنگامي فيس مي دهد كه زنجير اسيد چرب در نقاط غير اشباع از طريق اضافه شدن شيمياي اكسيژن شكسته شوند . تشكيل كربونيل به ويژه الدئيد هاي با وزن مولكولي قليل ،عامل مستقيم طعم و بوي تند گوشت مي‌باشد . 
4- 
تردي گوشت: تردي 
يكي از خصوصيت هاي مهم در كيفيت گوشت است وعواملي در بروز وشدت ان تاثير دارند كه عبارتند از: 1-مقدار 
و ماهيت بافت هاي پيوندي (كلاژن و الاستين) 2-ويژگي 
هاي تار هاي عضلاني انقباضي(اكتين،ميوزين،تروپوميوزين،تيتين،نبولين) 3- 
ويژگي هاي پروتئينهاي ساركو پلاسميك 4- 
چربي هاي جانور در بافت عضلاني بافت 
پيوندي: هر چه مقدار بافت پيوندي گوست كمتر باشد تردي افزايش پيدا مي كند . مقدار كلاژن در گوشت نشان دهنده سفتي گوشت است .درصورتي كه چه عمده الياف بافت پيوندي از كلاژن تشكيل گرديده اند ام الاستين و رتيكولين نيز در سفتي گوشت دخالت دارا هستند . 
عواملي 
در مقدار بافت پيوندي گوشت اثر گذار مي باشند كه عبارتند از : 1- نوع كار عضله در مقطع حيات دام ؛ براي مثال عضله پا به علت نوع كاري كه انجام مي دهد قويتر از عضله پشتي هست براين اساس مقدار بافت پيوندي قابل توجهي دارا‌هستند . 
2- سن دام : در حيوان‌ها پير به علت كار بدني فراوان كه در ارتفاع حيات انجام داده اند،استحكام تار بافت پيوندي اكثر است . سازه بر اين عضله ها حيوان برنا خيلي ترد خيس از حيوان مسن مي باشد . در بعضا حيوان‌ها در تراز رويش سريع، تردي با دوران ارتقاء مي يابد زيرا بافت پيوندي كمتر مي شود . بنابر اين تردي گوشت گاوهاي 12 تا 18 ماهه اكثر وقت ها بيشتر از گوساله هاي 6 ماهه هست . سفتي بيشتر عضله در گاو در سن 30 ماهگي ظواهر مي شود . 
چربي 
هاي جان دار در بافت عضلاني: چربي درون عضلاني منجر ترد شدن گوشت مي شود . چربي ها،جويدن گوشت را تسهيل مي نمايند واز اينرو باعث بهبود تردي و سهولت فرايند بلعيدن مي شوند . چربي هاي موجود در كوشت به نوعي ميباشد كه وقتي مصرف كننده گوشت را مي جود،انرا شم مي نمايد . چربي درون عضلاني به طور غير بدون واسطه سبب تشديد ابداري گوشت مي گردد . توزيع يكنواخت چربيدر سراسر گوشت سبب جلوكيري از هدر رفتن گوشت مي شود در نتيجه گوشت چروكيده گي كمتري در طي طبخ پيدا كرده ابدار باقي مي ماند . چربي ذيل جلدي مانع از تبخير اب وخشك شدن گوشت در طي كباب شدن مشود . 
5- 
ابداري: ابدار بودن گوشت عبارتند ازميزان نسبي غني بودن،صافي وروشني عصاره گوشت . 
عصاره گوشت در قطعه قطعه شدن ونرم شدن كوشت نقش دارد وبه فعاليت جويدن ان امداد مي نمايد . اگر كوشت اب نداشته باشد ،به شدت از كيفيت ولذيذ بودن ان كاسته مي شود . 
از مخلوط چربي ذوب شده گوشت واب ان ،عصاره اي تشكيل مي شود كه وقتي كوشت جويده مي شود از باطن ان به خارج تراوش مي نمايد . اين عصاره بزاق را تحريك كره،كيفيت و طعم كوشت را بهبود مي بخشد . ابدار بودن كوشت عبارت مي باشد از اندازه نسبي بي نياز بودن و صافي وروشني عصاره گوشت . 
ويژگيهاي فيزيكي گوشت: ويژكيهاي فيزيكي گوشت شامل؛ حجم ووزن اختصاصي گوشت،مقاومت گوشت در برابر عوتمل مكا نيكي ،اب فعال جانور در گوشت،قدرت سوق‌دهي الكتريكي گوشت و امپدانس گوشت مي باشد . 
1- 
حجم و وزن مخصوص گوشت: وزن ،وزن مخصوص،حجم جنازه وقطعات گوشت عمده در صنايع كوشت اهميت دارااست براي محاسبه جنازه دستگاه هاي پسشرفته اي وجود دارند كه كاركشته به عكس برداري از زواياي لاشه بوده ،سطح ان را اندازه گيري مي كنند . با در دست داشتن اين ميزان ها واندازه طول لاشه ميتوان حجم جنازه را به طور تقريبي به دست اورد . 
وزن منحصربه‌فرد گوشت براي تايين اندازه چربي به راه فيزيكي دارنده اهميت مي‌باشد . 
وزن منحصر جسم جامد بوسيله دستگاهي بنام پيكنو متر اندازه گيري مي شود .هر چه قدر اندازه چربي گوشت بيشتر باشد،وزن اختصاصي ان كمتر هست . 
2- 
مقاومت گوشت در پيش‌روي عامل ها ميكانيكي : سفتي و استحكام ،چگونگي سيلان،قوام وپايداري بافت گوشت قسمتي از عوامل مكا خير گوشت هستند . ميزان قوام،غلظت ومقاومت گوشت در برابر دست اندركاران مكا نيكي در صنا يع گوشت از اهميت خاصي بر خوردار ميباشد . مقدار گيري غلظت گوشت بوسيله دستگاهي بنام غلظت سنج انجام مي شود . 
3- 
آب فعال در گوشت: آب فعال يك جسم ،نسبت فشار بخار جانور در ان جسم به حداكثر فشار بخار آب در همان دما هست . بنابر اين آب فعال حداكثر برابر با يك مي باشد . براي مقدار گيري آب فعال در گوشت ،قوطي هاي مقدار گيري به فعاليت كرفته مي شوند . كه بر اساس روش رطوبت سنج فعاليت مي كنند . 
4- 
توان جهت دهي الكتروليتيك: توان هدايت الكتروليتيك گوشت در صنعت هاي گوشت اهميت دارد . 
بر همين مبنا دستگاه منحصربه‌فرد اندازه گيري غلظت املاح در گوشت ذيل عنوان نمك سنج ابتكار شده است 5- 
امپدانس گوشت: امپدانس،مقاومت ظاهري برق در پيش‌رو جريان متناوب است كه با در دست داشتن مقادير مقاومت،ظرفيت وفركانس برق قابل مقدار گيري مي باشد . سنجش امپدانس در گوشت براي تا يين اندازه نو گي ماهي و همينطور كنترول كمي ميكروبي گوشت اهميت كاربردي دارد . 

ادامه مطلب
نوشته شده توسط علي پور | ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۴۶:۴۱ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |