آلودگي جنازه در مسير كشتار آلودگي


آلودگي 
جنازه در مسير كشتار آلودگي در مسير كشتار مي تواند طي روند تخليه خود كار امعاء و احشاء و از طريق ترك و پاره شدن لوله گوارش يا اين كه كيسه صفرا و خروج محتويات آنان داخل حفره شكمي صورت پذيرد . علاوه بر اين نشت از چينه دان و روده ها هم مي تواند به اين آلودگي كمك نمايد . با وجود اين كه نقش آلودگي مدفوعي در تكثير دست اندركاران بيماريزاي داخلي انسان كاملا” در جهان شناخته گرديده است، ولي هنوز ضوابط و دين طومار هاي مربوط به كنترل فرآيندكشتار در در بين كشورهاي مختلف مختلف مي باشد . مقررات بازرسي در ايالات متحده به فيس بازرسي لاشه به لاشه مي باشد و جنازه هايي كه به هر دليل كثيف گرديده اند به سرعت از چرخه كشتار خارج و در محل مستقل اي تميز و تخليه گرديده و بعد دوباره شسته و مهيا مي شوند .در مواقعي كه آلودگي خيلي زياد باشدلاشه يا كل محموله حذف مي گردند، در اين بخش همچنين در قسمت هاي آسيب چشم لاشه هايي كه آلودگي صفرايي دارندقبل از سطح سرد كردند برداشته مي شوند .
 در صورتي كه آلودگي هاي ظاهري جنازه ها زياد باشد، سرعت خط تخليه براي دادن زمان بيشتر به بازرسان كندتر مي شوند . در كانادا هم ضوابط مشابهي مانند ايالات متحده وجود داراست . كارآيي اين قوانين و عمليات در جدا كردن و دوباره مراحل كردن لاشه هاي آلوده و كثيف بارها وبارها از لحاظ ميكروبيولوژي در ايالات متحده تأييد گرديده ميباشد . به لحاظ مي رسد كثيف شدن به مدفوع مهمترين راه براي آلودگي لاشه به كارداران بيماريزا است؛ از اين رو بعنوان شاخصي از كنترل روند در كشتارگاه ها در نظر گرفته مي شود . وزارت كشاورزي آمريكا معتقد مي‌باشد كه پيشگيري از آلودگي ظاهري لاشه تا حد متعددي طي فرآيند كشتار ممكن استو به همين استدلال اخيرا” وب سايت Zero Tolerance را در لاشه هايي كه براي سرد شدن وارد سيستم شناورسازي مي شوند را در پيش گرفته ميباشد . البته افزايش ارتفاع مدت حذف خوراك جهت كاهش آلودگي جنازه يا صرفا” تبعيت ظاهري از قانون عدم آلودگي به مدفوع به تنهايي كافي نمي‌باشد . زيرا ريشه آلودگي ديگر آلودگي، تكنيك هاي خطا و امكانات نا مناسب و ناكار آمد ( از نظر ناسازگاري با سيستم و طرز نگهداري و … .) در كشارگاه ها استكه حتما” بايستي مسئله اعتنا قرار گيرد . عصر هاي بلند حذف خوراك به ياد كمك به ارتقا عوامل بيماريزا داخلي بشر نظير سالمونلاو كمپيلو باكتر مناسب نيستند . مطالعات اخير نشان داده كه اندازه كمپيلوباكترهاي مثبت موجود در چينه دان از ۲۵ درصد در قبل از حذف طعام به ۶۵درصد آنگاه از آن رسيده ميباشد . طي مطالعه اي نشان داده گرديده استكه آلودگي كمپيلوباكتري جوجه هاي گوشتي به برهه زماني ۱۸-۱۶ ساعت فارغ از آب و طعام در قفس نگه داشته گرديده در مقايسه با جوجه هايي كه در همان روي بستر بوده و آب و غذايي بدون نقص اخذ كرده بودند،۵ برابر تغيير جمعيت ميكروبي چينه دان شده و منجر كاهش لاكتوباسيل هاي خالق اسيد لاكتيك در پيش‌رو عامل ها بيماريزا مانند سالمونلا ها و كمپيلوباكترها مي گردد . همينطور در طول گرسنگي، PH چينه دان ارتقا مي يابد ( از ۵/۵ = PH قبل از حذف طعام به ۵/۶ = PH در ۱۲ ساعت بعد از حذف خوراك ) كه خود ادله مؤثر جهت ايجاد محيطي مطلوب تر براي رشد باكتري هاي بيماري زا مي باشد . 
كيفيت 
گوشت و لاشه وزن زنده يك عدد از مهم ترين دليل در انتخاب سن مطلوب كشتار مي باشد و كاهش و افزايش آن در روزهاي پاياني دوچندان داراي اهميت است . وزن از آن دست رفته پرنده در فاصله حذف خوراك تا كشتار، افت وزن ناميده مي شود . شايسته ترين ارتفاع مقطع گرسنگي حالتي مي‌باشد كه گرسنگي حالتي ميباشد كه در آن زمان كافي براي تخليه لوله گوارش و كمترين قابليت و امكان براي افت وزن باشد . افت وزن زنده به واسطه تأثير بر وزن فروش پرنده در مزرعه و نيز و وزن ايجاد جنازه تأثير اقتصادي چشمگيري داراست . كاهش وزن در ساعتها اول گرسنگي ( ۶- ۵ ساعت اوليه ) به تخليه لوله گوارش نسبت داده مي شود كه اين اندازه ۶/۰ – ۳/۰ درصد وزن زنده در هر ساعت مي‌باشد كه اما ممكن هست نسبت به مدت استارت عصر گرسنگي متغير باشد( دليلي كه در عمده نتايج آزمايشات خواسته نمي گردد) . جوجه هاي گوشتي در ذخيره گليكوژن محدوديت داند، به طوري كه در ۶ ساعت پايان گرسنگي با تمام شدن گليكوژن انرژي قضيه نياز مراقبت را از عمل ليپازها و مسير گليكونئوژنز تأمين مي كنند و هر چه طول برهه زماني گرسنگي بيشتر شود، اين پروسه شديدتر مي گردد . به همين ادله كاهش وزن حاصله تركيبي از بافت بدن و آب بدن مي‌باشد . معمولا” با ارتقا زمان مقطع گرسنگي افت وزن زنده به رخ خطي در محدوده ۴۲/۰ – ۱۸/۰ درصد وزن زنده در هر ساعت بالا مي رود . طي مطالعه اي از روش طراحي نوع هاي رياضي مقدار افت وزن توجيه و تفسير شده هست . در اين تحليل ارتباط خطي براي افت وزن در مدت ۲۸ ساعت شناسايي گرديده است كه آن گاه از ۳ ساعت اوليه گرسنگي درستي مي كند . 
بازه زماني به ساعت ) ۳۵۳/۰ + ۶۱۳/۱ = در صدافت وزن در مطالعه ديگري افت وزن جوجه هاي گوشتي نر در طول ۱۲ ساعت گرسنگي و حفظ در حالت محيطي گوناگون با استفاده از معادله يك سري پاراگراف اي موضوع چك قرار گيرد، معادلات زمينه نظر جهت تقريب افت وزن مي بايست تحت وضعيت استاندارد بدست آمده باشد . افت وزن زنده و لاشه شكم خالي تحت تأثير عامل ها زيادي از جمله سن، جنس، مواد مغذي خوراك، حالت محيطي، جايگاه حرارت محيطي، بازه زماني زمان گرسنگي، شرايط حمل و گرسنگي در كشتار قرار مي گيرد . اثر عوامل خاطره شده بر افت وزن براي يك جوجه گوشتي كه در سن كشتار ۴ ساعت عمده گرسنه بماند (۱۳ ساعت گرسنگي در عوض ۹ ساعت ) در مقايسه با جوجه اي كه زودتر كشتار مي شود، حدود ۲۰ گرم كمتر ميباشد . اين اندازه افت براي يك مجتمع تجاري با ظرفيت كشتار ۲۵/۱ ميليون قطعه جوجه در هر هفته مي تواند به از دست دادن ۲۵ تن وزن زنده در هر هفته سبب ساز شود . همينطور زمان گرسنگي گذشته از كشتار بر وضعيت احشاء خوراكي، ثبات رنگ اول لاشه، متاع پاياني و ادغام چربي بافت كبد مؤثر مي باشد . ثابت شده هست كه درصورتي كه طول عصر گرسنگي اكثر از ۱۵ ساعت نباشد،تأثيري بر ميزان پروتئين،چربي و خاكستر لاشه بوقلمون ها نخواهد داشت . طي مطالعه اي هيچ نوع كاهش قابل ملاحضه اي در اندازه چربي بطني، چربي گوشت سينه و ران همچنين تركيب اسيدهاي چرب جوجه هاي گوشتي كه برهه زماني ۲۴ ساعت گرسنه مانده بودند، مشاهده نشد . در آزمايش ديگري اختلاف توجهي در مقدار مواد معدني و ويتامينه جوجه هاي گوشتي كه به دوران ۸، ۲۰ و ۳۲ ساعت گرسنه هگه داشته شده بودند، مشاهده نشد، ساير محققين نيز قدرتمند به شناسايي تغيير و تحول معني داري در افت پخت، بررسي تقريبي و شاخص تردي گوشت ( Shear Value ) جوجه هاي گوشتي نر نشد . به طور كلي طولاني شدن گرسنگي سبب كاهش ذخيره گليكوژن و تردي عضله‌ها در ۴-۲ ساعت بعد از قطعه بندي گرديده بود . تأثير مرتبه دوم ( Ouadratic) طول حذف غذا بر شاخص تردي گوشت سينه جوجه هاي گوشتي نر، چهار ساعت پس از كشتار گزارش گرديده مي باشد . در اين مطالعه شاخص تردي گوشت سينه جوجه هايي كه غذا آن‌ها حذف نشده بوددر مقايسه با جوجه هاي كه غذا آن‌ها به دوران ۸، ۱۶ و ۲۴ ساعت حذف گرديده بود، بخش اعظم بود . كاهش معني داري درPH و گليكوژن ماهيچه سينه، ران و كبد همگام با ارتقا بازه زماني حذف خوراك ( تا ۳۶ ساعت) گزارش گرديده مي‌باشد . شاخص تردي گوشت پخته سينه و ران با افزايش زمان حذف خوراك زياد مي شود . اثرات گزارش گرديده حاصل از حذف خوراك بر كيفيت گوشت طيور متعدد مي باشد . چون روش هاي تحقيق يكسان نيست، بخصوص در زمينه مدت جداسازي استخوان و تركيب بافت مورد لحاظ و رابطه آن با تردي گوشت . در اين مطلب كارايي شد تا اهم مطالب بسياري از منابع علمي موجود در موضوع حذف خوراك پيشين از كشتار بيان شود . پيشگيري از آلودگي جنازه طي كشتار همچنان به تيتر شاخصي از يك برنامه مؤثر حذف خوراك مطرح مي باشد . اين واحد سنجش به ويژه در مسئله كشورهاي كه در آن‌ها ضوابط بازرسي بدون شوخي گرفته نمي شود و استانداردهاي آنها متكي به آلودگي ميكروبي قابل مشاهده است، اضطراري مي باشد . از لحاظ توليد كنندگان نيز عدم اجراي برنامه حذف خوراك به علت فقدان اطلاعات و پشتيوانه علمي كافي نمي باشد، بلكه به استدلال محدوديت هاي اقتصادي و عملياتي اجبار شده در وضعيت بازار و مزرعه مي‌باشد . در نظر عموم خصوصيات كيفي جنازه و گوشت در درجه دوم دقت مي باشد . 
نوشته شده توسط علي پور | ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۳:۰۷:۰۹ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |