محاسبه حالت ايجاد مثلي گله شيري

محاسبه 
حالت ايجاد مثلي گله شيري در حالتي كه بخواهيم سودمندي گله شيري به حداكثر برسد نيازمند آنست كه بازده ساخت مثلي در مرحله بالايي نگه داشته شود . ايفاء نقش ايجاد مثلي در يك گله شيري فاكتور مهمي از همت سياست مديريتي هست . و تاثير اين سياست مديريتي در اداره روزبه روز گله علامت ميزان درست اجراء شدن همت ايجاد مثلي گله خواهد بود . او‌لين قدم در آناليز همت ساخت مثلي داشتن ابزارهاي حياتي تشخيص هويت و استفاده از آنها بعنوان راهنماي بسط يا اين كه اصلاح سياست هاي مديريتي گله تكرار آن است . مسافت زايش مي بايست بعنوان نقطه آغاز در چك اولي تلاش گله باشد . براي ايجاد حداكثر ، مسافت زايش را مي بايست از 3/2 تا 8/12 ماه رساند . 
هنگامي كه مسافت زايش خيلي عمده از اين ميزان باشد، ساخت شير به چهره مضمون‌ داري كاهش مي يابد، زمانيكه مسافت زايش بيش از 6/13 ماه باشد سرعت اين افت زيادتر مي شود . 
براي تشخيص اين‌كه چرا فاصله هاي زايشي طولاني وجود بخشيد ، يك برسي عملكردي در چهار ناحيه بايد صوت گيرد : 1- 
سياست مديريتي و فيزيولوژي 2- 
تشخيص فحلي 3- 
نرخ آبستني 4- 
تندستي گله طرح كلي در جدول شماه يك، اهداف رئيس به وقوع پيوستن گرا براي روزهاي گشوده كه بايد بعنوان محك در بررسي ايجاد مثلي گله شما مسئله به كار گيري قرار گيرند . آشنايي نقاط قوت و ضعفهاي برنامه ايجاد مثلي جور تصميمات مديريتي كه ممكن است سودآورترين باشد را، مشخص خواهد كرد . 
جدول 
1 : تفسير سطوح گوناگون روزهاي باز تراز 
تفسير 85-110 
عالي 111-117 
مناسب 118-130 
كمي مشكل 131-145 
نسبتا مشكل فراتر 
از 145 خيلي مشكل سياست 
مديريتي: همت ايجاد مثلي در يك گله تاثير پذيرفته از گروه سياستهاي متفاوت مديريتي هست . مديراني كه اهميت تلاش خوب را مي دانند معمولا از خسارتهاي كه درآمد باالقوه رخ مي دهد، وقتي كه مسافت گوساله زايي خيلي مضاعف مي‌باشد و همينطور وقتي كه نسبت حذف توليد مثلي خيلي دوچندان است، يك فهم صحيحي دارا‌هستند . 
رئيس درست ايجاد مانند در طي دوره كم آبي آغاز مي شود .گاوهايي كه تجربه مشكلات گوساله زايي دارا هستند و گاوهايي كه توازن انرژي منفي به ميزان زياد آن گاه از گوساله زائي دارا‌هستند آرام خيس چرخه هاي(توليد مثلي)خود را از راز خواهند گرفت . 
خلل ها ساخت مثلي بندرت ناگهاني ظاهر مي شوند و آن ها بندرت بعلت يك مسئله انفرادي مي باشند . يكي از بهترين معيارهاي سياست مديريتي اثرات عملكرد ايجاد مثلي ميباشد كه منعكس شده از مسافت زايش تا او‌لين تلقيح مي باشد . جدول شماره 2 يك تعبيروتفسير از زايش تا اولين تلقيح و تمرين رئيس در منطقه تلاش ساخت مثلي گله ارائه مي دهد . 
نوشته شده توسط علي پور | ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۳۸:۴۵ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |