تغذيه گاو خشك و انتقالي

● 
عصر Far off خشكي ▪ 
اهداف زمان Far off كم آبي دربرگيرنده : نگهداري 
نمره وضعيت بدني حفظ 
ذخائر پروتئيني و عضلاني بازسازي ديواره شكمبه و مهيا كردن ويتامين ها و مواد معدنيمورد نياز مي باشد . 
طي دوره Pre fresh مواد مغذي مسئله نياز ارتقاء يافته درحالي كه ماده كم آب مصرفي كاهش مي يابد . غلظت مواد مغذي جيره بايستي ارتقا يابد . توازن مواد معدني جيره در اين زمان مهم مي باشد . نياز است ميكروب هاي شكمبه و پرزهايشكمبه نيز براي سطح ها فراتر كنسانتره مهيا باشند . در اين زمان خوشخوراكي جيره مهماست . 
انرژي موضوع نياز يك گاو جديد زا معمولا اكثر از انرژي تأمين شده مي باشد . هر مبادرت جهت كاهش (درجه) كتوز مزمن، به ارتقا ماده كم آب مصرفي، افزايش شير توليديو ساخت مانند خوبتر باعث خواهد شد . به ويژه مجموعه هاي گاو جديد زا به توليدكننده كمكميكند تا مقطع مصرف علوفه با كيفيت بالاتر و افزودنيهاي خوراكي را براي گاوهايي كهبيشترين جواب را دارند برنامه ريزي كنند . افزودني هاي خوراكي گاو جديد زا شاملپروپيونات كلسيم، كولين، نياسين و كشت مخمر مي باشد . 
● 
دوره Far off خشكي ▪ 
اهداف زمان Far off بي آبي شامل : نگهداري 
نمره شرايط بدني مراقبت 
ذخائر پروتئيني و عضلاني بازسازي ديواره شكمبه و مهيا كردن ويتامين ها و مواد معدنيمورد نياز مي باشد . 
طي زمان Pre fresh مواد مغذي مسئله نياز افزايش يافته درحالي كه ماده خشك مصرفي كاهش مي يابد . غلظت مواد مغذي جيره مي بايست افزايش يابد . توازنمواد معدني جيره در اين زمان مهم مي باشد . نياز است ميكروب هاي شكمبه و پرزهايشكمبه هم براي سطح هاي فراتر كنسانتره فراهم باشند . در اين عصر خوشخوراكي جيره مهماست . 
انرژي مسئله نياز يك گاو تازه زا معمولا عمده از انرژي تأمين شده مي باشد . هر اقدام جهت كاهش (درجه) كتوز مزمن، به ارتقاء ماده خشك مصرفي، ارتقا شير توليديو ساخت مثل بهتر سبب خواهد شد . به ويژه تيم هاي گاو جديد زا به توليدكننده كمكميكند تا دوران مصرف علوفه با كيفيت بالاتر و افزودنيهاي خوراكي را براي گاوهايي كهبيشترين پاسخ را دارند برنامه ريزي كنند . افزودني هاي خوراكي گاو جديد زا شاملپروپيونات كلسيم، كولين، نياسين و كشت مخمر مي باشد . 
افراد اكثري تنها يك هدفبراي گاو جديد زا دارند، آن ها مي خواهند دامپزشك را بدور نگه داشته و خودشان هم ازگاو مراقبت نكنند . 
انگيزه اصلي مشاهده جفت ماندگي ، كتوز خراب و تب شير كم و ياجابجايي شيردان خوب هست . 
ولي توليد فراتر تنها به شرطي تأمين مي شود كه مابراي گاو تازه زا اهداف بيشتري در لحاظ بگيريم . آن ها بايد تا جايي كه ممكن است زود،و به ميزان زيادي خوراك بخورند و داراي خلل ها متابوليكي تحت باليني مقداري باشند . 
● 
اهميت گوساله زايي گاو برايتوليد شير يكسري از توليدكنندگان اهميت كمي به بيماري هايمتابوليكي مي دهند، چون آن ها با گاو نو زا براي زمان طولاني سروكار ندارند . هرچند، آن ها نمي توانند تشخيص دهند، ولي مشكلات مزمن ( زير باليني ) مي تواند بهتوليد شير جراحت وارد كند . پيش بيني مي شود كه ۵۰ درصد گاوها دارنده تب شير مزمن درروز زايش مي باشند . اين موضوع گاو را به كمتر ميل كردن و ايجاد بقيه مشكل‌ها سلامتيمستعد مي نمايد . بيشتر گاوهاي پرتوليد، كتوز مزمن را تجربه كرده اند . كاهش شدت كتوزمي تواند باعث شود كه گاو حوراك بيشتري خورد ه و ۵/۴۵ تا ۷/۴۷ كيلوگرم شير در روز وشايد بخش اعظم ايجاد كند . 
● 
تغذيه و مديريت گاو Far off دوره Far off از روز ۶۰تا۲۱ پيش از زايش را شامل مي‌شود . اهداف زمان Far off شامل محافظت و مراقبت وضعيت بدني، محافظت ذخاير پروتئيني وعضلاني، تجديد بنا ديواره شكمبه و فراهم كردن ويتامين ها و مواد معدني موضوع نياز مي باشد . 
● 
مصرف براي گاوهاي Far off ، ماده خشك مصرفي مسئله توقع ۲/۲ ۲ درصداز وزن بدن مي باشد . بنابراين يك گاو ۶۱۴ كيلوگرم مي تواند ۶/۱۳ ۳/۱۲ كيلوگرم مادهخشك را در هر روز مصرف كند . گاوها به مقادير ويژه اي ( پوند يا اين كه گرم ) از موادمغذي نياز دارند نه به درصدهاي مواد مغذي . بنابراين، جيره ها را با مقادير واقعيبراي سنجش ماده خشك مصرفي متوازن كنيد . 
نوشته شده توسط علي پور | ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۲۲:۱۶ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |