مديريت مصرف براي همت بهينه مرغ گوشتي

مديريت 
مصرف براي همت بهينه مرغ گوشتي امروزه به ‌دليل اجراي برنامه‌هاي اصلاح نژادي و افزايش سرعت رشد، جوجه هاي گوشتي هنگامي حداكثر پتانسيل ژنتيكي خويش را نشان مي دهند كه تمام مواد مغذي مسئله نياز خويش را بطور بدون نقص و منظم دريافت كنند . 
براي محافظت عملكرد با صرفه طيور تعادل درست دربين مواد مغذي در جيره بايستي حفظ شود ولي علاوه بر اين، اندازه مصرف طعام مهمترين عاملي است كه سرعت رشد و بازده مصرف مواد غذايي را تعيين مي كند، اندازه مصرف خوراك در جوجه هاي گوشتي همبستگي بسيار نزديكي با نرخ رشد بدن داراست و يكي از فاكتورهاي داراي اهميت در انتخاب كارآيي تغذيه محسوب مي شود، مصرف طعام تحت‌تاثير اثرات متقابل پيچيده بين عواملي مي باشد كه با فيزيولوژي پرنده، سيستم عصبي، كارداران محيطي و احتياجات غذايي قضيه نياز جهت پرورش و نگهداري و مقاومت در برابر بيماري ها ارتباط دارد 
بعضا 
از عواملي كه مصرف غذا را در جوجه هاي گوشتي زير تأثير قرار مي دهند عبارتند از: 
وزن 
هدف و نژادهاي مختلف: 
يك عدد از مشخصات جوجه هاي گوشتي سرعت رشد بالاي آنها است، تركيبات جيره و ميزان مصرف طعام عوامل مهمي در پيدايش حداكثر توانايي توليدي جوجه‌هاي گوشتي محسوب مي‌شوند، تغيير ساختار ژنتيكي سويه‌هاي گوناگون مرغ گوشتي در طي سال‌ها متمادي موجب تفاوت وزن انگيزه و ســن فروش در دربين سويه‌هاي متفاوت گرديده است هر كدام از اين ســويه‌ها جهت دسترسي به حداكثر رشد، موقعيت تغذيه‌اي و مديريتي ويژه‌اي نياز دارا‌هستند كه در بولتن پرورشي آن ها ذكر گرديده اســت . لذا با اعتنا به مرحله انرژي قضيه نياز ســويه‌هاي متفاوت در فرايند و حالت متفاوت پرورش مي‌توان به تخمين صحيحي از اندازه خوراك مصرفي دست يافت . 

امكانات 
پرورش: 
چه بسا در صورتيكه مرغ‌هاي در هم اكنون پرورش از يك سويه باشند و جيره يكساني دريافت كنند، ميزان مصرف غذا در دو گله با ساختمان و امكانات مجزا(تجهيزات دانخوري، آبخوري، وضعيت دما، تهويه، رطوبت، كيفيت بستر و …) متفاوت خواهد بود . اين تفاوت در مصرف غذا در اثر تفاوت در موقعيت مديريتي رشد از گزاره دسترسي به آب و خوراك، تنش‌هاي محيطي و احتمال ابتلا به بيماري توليد مي شود . 

شيوع 
بيماري: 
شيوع بيماري در ارتفاع عصر رويش نيز از عواملي مي‌باشد كه بر مقدار مصرف غذا مؤثر است، واكنش سيستم ايمني در پاسخ به بيماري‌ها به طور قابل توجهي بر مصرف خوراك تاثير داراست . هرگونه آنتي‌ژني (ميكروب بيماري‌زا يا اين كه واكسن) كه سيستم ايمني را تحريك نمايد موجب كاهش اشتها و كاهش مصرف غذا خواهد شد . 

تغييرات 
ساخت گرديده در ترشح بعضي هورمون‌ها در اثر استرس(مانند كاهش غلظت هورمون‌هاي آنابوليكي از قبيل هورمون رشد، فاكتور رشد شبه انسوليني) كاهش مصرف خوراك را بدنبال داراست به اين ترتيب در وضعيت مواجهه با استرس يا بيماري مي بايست به كاهش ميزان مصرف دقت نمود و با دقت به كاهش مقدار تجزيه و جذب مواد مغذي تأمين تركيبات مغذي مسئله نياز از دوري نمود 
شكل 
خوراك: 
يكي ديگر از عوامل مؤثر در مصرف مطلوب طعام شكل فيزيكي طعام است، صورت فيزيكي خوراك(آردي، پلت و يا كرامبل) نقش مهمي در بازدهي توليد گوشت طيور ايفا مي نمايد . 

عليرغم اينكه امروزه مزاياي به كارگيري از دان پلت (از پاراگراف كاهش اتلاف مواد خوراكي، افزايش وزن بدن، بهبود ضريب تبديل غذايي) براي دستيابي به رشد مناسب به اثبات رسيده البته نبايد فراموش كرد كه ارتقاء بروز بيماري‌هايي مانند آسيت و كاني باليسم در گله نيز در اكثري از مطالعات به مصرف دان پلت نسبت داده گرديده است،علاوه بر اين مصرف دان پلت به‌تنهايي به‌دليل دور بودن اين مدل تغذيه‌اي از الگوهاي طبيعي رفتاري در پرنده ها (جستجو براي يافتن غذا يك رفتار اجتماعي حساس در مرغ ها محسوب مي شود) كاهش تراز رفاه و آسايش و بروز بيماري را بدنبال دارد . استعمال از رويه هاي تغذيه تركيبي طي زمان پرروش (خوراك پلت-آردي) مصرف خوراك و افزايش وزن بدن را به اندازه قابل توجهي بهبود مي بخشد . 
برخي عوامل جيره‌اي مثل سطح انرژي جيره، تراز پروتئين و اسيدهاي آمينه، ويتامين‌ها و مواد معدني و همچنين وجود عوامل ضد تغذيه‌اي در طعام مصرفي هم از پاراگراف مواقعي مي باشند كه مصرف غذا پرنده ها را ذيل تأثير قرار مي دهند
نوشته شده توسط علي پور | ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۲۷:۵۳ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |